Khuôn viên NMN Phước Vĩnh
Khuôn viên Chi nhánh Cấp nước Phước Vĩnh
Khu xử lý nước

  Home      Subsidiary enterprise      Chi nhánh Cấp nước Phước Vĩnh

Địa chỉ: Khu phố 2 - TT Phước Vĩnh – Huyện Phú Giáo – Tỉnh Bình Dương
Address: Hamlet No.2 - Phuoc Vinh Townlet - Phu Giao District - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3672 924
Fax: +84-274-3672 924

Ông Trần Thanh Phong
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Công suất cấp nước hiện tại là 2.000 m3/ngày đêm. / The plant has capacity of 2,000 m3/day.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Khu vực Thị trấn Phước Vĩnh. / Phuoc Vinh townlet.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Cung cấp nước sạch. / Supplying treated water.

-   Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống cấp nước. / Investigation services, making design and constructing water supply system.

-   Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước bên trong, bên ngoài nhà. / Installing water supply system for both internal or external side of the house.

-   Mua bán vật tư ngành nước. / Trading in materials used of water sector.


BIWASE's Products


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE