Trang chủ     Giới thiệu     Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG


NGUYỄN VĂN THIỀN
Chủ Tịch Hội đồng quản trị

TRẦN CHIẾN CÔNG
Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc

DƯƠNG HOÀNG SƠN
Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc

PHẠM THANH VŨ
Thành viên HĐQT

NGUYỄN VĂN TRÍ
Thành viên HĐQT

NGUYỄN THANH PHONG
Thành viên HĐQT độc lập

TẠ TRỌNG HIỆP
Thành viên HĐQT độc lập


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE