Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
30/01/2023 Báo cáo quản trị công ty năm 2022 Xem file
30/01/2023 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 4, 2022 Xem file
30/01/2023 SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 4- 2022 Xem file
27/01/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2022 và giải trình chênh lệch LNST Xem file
27/01/2023 Báo cáo tài chính riêng quý 4-2022 và giải trình chênh lệch LNST Xem file
06/01/2023 Nghị Quyết HĐQT thống nhất chủ trương giao dịch dự kiến với người nội bộ và người có liên quan người nội bộ trong năm 2023 Xem file
06/01/2023 Nghi Quyết HĐQT về việc giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ Xem file
06/01/2023 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022 và ĐHCĐ thường niên năm 2023 Xem file
06/01/2023 Nghi Quyet HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022 và ĐCHĐ thường niên năm 2023 Xem file
04/11/2022 Báo cáo tinh hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 03-08-2020 Xem file
28/10/2022 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 3, 2022 Xem file
28/10/2022 SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 3- 2022 Xem file
26/10/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2022 và giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% so với cùng kỳ Xem file
26/10/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 3-2022 và giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% so với cùng kỳ Xem file
04/10/2022 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương bán TSCĐ đã qua sử dụng, không sử dụng, thanh lý cho các công ty liên kết , công ty con, cty liên quan Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE