Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
12/05/2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT Xem file
11/05/2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Trần Chiến Công Xem file
06/05/2022 Thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 Xem file
04/05/2022 Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 Xem file
28/04/2022 CONSOLIDATED FINALCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 1, 2022 Xem file
28/04/2022 SEPARATE FINANLCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 1- 2022 Xem file
26/04/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022 Xem file
26/04/2022 Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2022 Xem file
14/04/2022 Báo cáo kết quả mua cổ phần Cty cấp nước Cần Thơ (CTW) và Cty cấp nước Cần Thơ 2 và trở thành công ty liên kết của BIwase Xem file
05/04/2022 Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 6 thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022 Xem file
05/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thành lập chi nhánh cấp nước Biwase -Bình Định Xem file
01/04/2022 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Xem file
29/03/2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( hoàn chỉnh) Xem file
23/03/2022 Báo cáo Thường niên năm 2021 Xem file
23/03/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương giải thể công ty cp Tái chế vật liệu xanh -3R Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE