Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
18/03/2019 Điều lệ Biwase_ sửa đổi bổ sung lần 3 Xem file
16/03/2019 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng với tổ chức có liên quan người nội bộ Xem file
16/03/2019 Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 Xem file
13/03/2019 Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung Xem file
13/03/2019 phụ lục 12 _Báo cáo giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ ông Nguyễn Thanh Phong _ TVHĐQT Xem file
08/03/2019 Phụ lục 12_ báo cáo giao dịch BWE của Cổ đông lớn _Tổng công ty Becamex IDC Xem file
07/03/2019 Phụ lục 12_báo cáo giao dịch BWE của người liên quan người nội bộ Xem file
04/03/2019 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019 Xem file
04/03/2019 Thông báo giấy phép đăng ký hoạt động của 14 chi nhánh trực thuộc biwase ( chuyển đổi từ 14 xí nghiệp - địa điểm kinh doanh) Xem file
02/03/2019 Công văn giải trình ý kiến kiểm toán viên độc lập có đoạn nhận mạnh trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 Xem file
01/03/2019 BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán Xem file
01/03/2019 BCTC riêng cty mẹ năm 2018 đã kiểm toán Xem file
26/02/2019 phụ lục 10_ Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE tổ chức liên quan người nội bộ_ Công ty Quỳnh Phúc Xem file
22/02/2019 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 Xem file
22/02/2019 Phụ lục 10_ Thông báo giao dịch BWE của ngườii nội bộ ông Nguyễn Văn Thiền Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE