Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
23/08/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 Xem file
21/08/2018 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2018_ BC riêng công ty mẹ Xem file
08/08/2018 Phụ lục 12_ Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư_ Trưởng Ban kiểm soát Xem file
06/08/2018 phụ lục 12_báo cáo giao dịch BWE của nguyễn Thanh phong_ thành viên HĐQT Biwase Xem file
30/07/2018 Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh _Thành lập mới địa điểm kinh doanh Bàu Bàng Xem file
27/07/2018 phụ lục 12 _ Báo cáo kết quả giao dịch BWE Tạ Trọng Huấn_ người liên quan người nội bộ Xem file
27/07/2018 Báo cáo tài chính quý 2-2018 (hợp nhất) Xem file
27/07/2018 Báo cáo tài chính quý 2-2018 (toàn công ty) Xem file
26/07/2018 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2018 Xem file
16/07/2018 phụ lục 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của Nguyễn Văn Thiền _ người nội bộ Xem file
28/06/2018 Phụ lục 07_ Biwase cổ đông lớn của cty Cp cấp nước Đồng Nai (DNW) mua vượt 1% ( mua 2.7000.000 cổ phần của DNW)) Xem file
20/06/2018 phụ lục 12_kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ _Dương Anh Thư Xem file
19/06/2018 Nghị quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch với tổ chức liên quan nguoi nội bộ Xem file
11/06/2018 phụ lục 12_kết quả giao dịch BWE của người nội bộ_ Nguyễn Văn Thiền Xem file
07/06/2018 phục lục 12_ báo cáo kết quả giao dịch người liên quan người nội bộ _ Nguyễn Ngọc hồ Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE