Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
28/04/2022 SEPARATE FINANLCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 1- 2022 Xem file
26/04/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022 Xem file
26/04/2022 Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2022 Xem file
14/04/2022 Báo cáo kết quả mua cổ phần Cty cấp nước Cần Thơ (CTW) và Cty cấp nước Cần Thơ 2 và trở thành công ty liên kết của BIwase Xem file
05/04/2022 Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 6 thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022 Xem file
05/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thành lập chi nhánh cấp nước Biwase -Bình Định Xem file
01/04/2022 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Xem file
29/03/2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( hoàn chỉnh) Xem file
23/03/2022 Báo cáo Thường niên năm 2021 Xem file
23/03/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương giải thể công ty cp Tái chế vật liệu xanh -3R Xem file
23/03/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Cty cấp nước Cần Thơ, Cty cấp nước Cần Thơ 2 Xem file
21/03/2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( lần 3) Xem file
18/03/2022 Nghị quyế HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nộ bộ Xem file
09/03/2022 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Xem file
09/03/2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (lần 2) Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE