Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
21/03/2018 Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 Xem file
16/03/2018 Đơn đề cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Xem file
14/03/2018 Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 Xem file
07/03/2018 Bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 Xem file
06/03/2018 Tài liệu ĐHCD thường niên năm 2018 Xem file
05/03/2018 Báo cáo riêng_BCTC năm 2017 Xem file
05/03/2018 Báo cáo tổng hợp_BCTC năm 2017 Xem file
02/03/2018 Giấy ủy quyền và Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 Xem file
23/02/2018 phục lục 12_ báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ _ Ngô văn lui Xem file
23/02/2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc xử lý công văn công ty quỳnh Phúc _tổ chức liên quan người nội bộ Xem file
22/02/2018 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Xem file
12/02/2018 Thông báo về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản Xem file
01/02/2018 công bố thông tin về việc công ty Cp tái chế vật liệu xanh trở thành công ty con của Biwase Xem file
31/01/2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase thống nhất chủ trương mua lại cổ phần công ty tái chế vật liệu xanh đạt sở hữu trên 50% Xem file
29/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE