Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
24/04/2017 Báo cáo tài chính_Tổng hợp - Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương - Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 Xem file
18/04/2017 Báo cáo thường niên năm 2016 Xem file
31/03/2017 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (không bao gồm các Ban quản lý dự án) Cho kỳ kế toán từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 (đã được kiểm toán) Xem file
31/03/2017 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương cho kỳ kế toán từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 (đã được kiểm toán) Xem file
30/03/2017 Công văn chấp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính năm 2017 Xem file
07/03/2017 Phụ lục số 01 - Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin Xem file
03/03/2017 Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Xem file
02/03/2017 Công văn về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
28/02/2017 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
28/02/2017 Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng - Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
05/10/2016 Thông báo: Về việc giới thiệu mẫu dấu, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
22/09/2016 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
22/09/2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2018 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE