Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
20/08/2021 INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS for the period from 01-01-2021 To 30-06-2021 (Reviewed) Xem file
18/08/2021 BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021 + giải trình ý kiến kiểm toán + giải trình chênh lệch LNST Xem file
18/08/2021 BCTC riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2021 + giải trình ý kiến kiểm toán + giải trình chênh lệch LNST Xem file
23/07/2021 SEPARATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 2- 2021 Xem file
23/07/2021 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 2, 2021 Xem file
22/07/2021 Báo cáo tài chính quý 2- 2021 - Báo cáo hợp nhất và giải trình chênh lệch tăng hơn 10% lợi nhuận cùng kỳ Xem file
22/07/2021 Báo cáo tài chính quý 2- 2021 - Báo cáo riêng và giải trình chênh lệch tăng hơn 10% lợi nhuận cùng kỳ Xem file
14/07/2021 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 Xem file
09/07/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Dương Anh Thư Xem file
05/07/2021 Quyết định thay đổi niêm yết Xem file
05/07/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Phong Xem file
05/07/2021 Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiep Biwase thay đổi lần thứ 15_ thay đổi vốn điều lệ Xem file
01/07/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty cấp nước Gia Tân Xem file
25/06/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ- Nguyễn Thanh Phong Xem file
24/06/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ- Dương Anh Thư Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE