Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
28/10/2022 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 3, 2022 Xem file
28/10/2022 SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 3- 2022 Xem file
26/10/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2022 và giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% so với cùng kỳ Xem file
26/10/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 3-2022 và giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% so với cùng kỳ Xem file
17/08/2022 INTERIM CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR THE PERIOD FROM 01012022 TO 30062022 ( REVIEWED) Xem file
17/08/2022 INTERIM SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR THE PERIOD FROM 01/01/2022 TO 30/06/2022 ( REVIEWED) Xem file
17/08/2022 BCTC Hợp nhất bán niên năm 2022 (đã soát xét) Xem file
17/08/2022 BCTC riêng bán niên năm 2022 (đã soát xét) Xem file
26/07/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022 + giải trình Xem file
26/07/2022 Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022 Xem file
28/04/2022 CONSOLIDATED FINALCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 1, 2022 Xem file
28/04/2022 SEPARATE FINANLCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 1- 2022 Xem file
26/04/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022 Xem file
26/04/2022 Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2022 Xem file
04/03/2022 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for the fiscal year ended as at 31.12.2021 (Audited) Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE