Trang chủ     Thông báo


Thông báo kết quả sơ tuyển: Gói thầu ICB/03 "Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm tại thị xã Thuận An - Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương Giai đoạn 2 - (Hiệp định vay JICA VN11-P10) Xem chi tiết

12/07/2014


Thông báo tuyển dụng "Trung cấp Nông nghiệp - Chuyên ngành trồng trọt" Xem chi tiết

13/05/2014


Thông báo tiếp tục phát hành HSMST và gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển Xem chi tiết

27/03/2014


Notification of Pre-Qualification extension Xem chi tiết

27/03/2014


Notification of P/Q result contract package ICB/02 "Construction of sewage treatment plant and fence of the sewage treatment plant in Thuan An town" - Southern Binh Duong province water environment improvement project - Phase 2 (LA. JICA VN11-P10) Xem chi tiết

22/03/2014


Thông báo kết quả sơ tuyển - gói thầu ICB/02 "Xây dụng nhà máy xử lý thải sinh hoạt và hàng rào nhà máy xử lý nước thải tại thị xã Thuận An" Xem chi tiết

22/03/2014


Notification of P/Q result contract package ICB/02 "Construction of sewage treatment plant and fence of the sewage treatment plant in Thuan An town" - Southern Binh Duong province water environment improvement project - Phase 2 (LA. JICA VN11-P10) Xem chi tiết

22/03/2014


Thông báo tuyển dụng "Chuyên ngành điện tử - tự động điều khiển" Xem chi tiết

25/02/2014


THÔNG BÁO MỜI THẦU Xem chi tiết

17/01/2014


THÔNG BÁO MỜI THẦU Xem chi tiết

17/01/2014SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE