Trang Chủ       Tin tức   -   Văn bản pháp luật - Thoát nước


Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Ngày 6/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.
Ngày đăng: 18/08/2014 Xem chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT

QCVN 14:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số .../2008/QĐ-BTNMT ngày....tháng....năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngày đăng: 21/12/2013 Xem chi tiết

Page 1 in 1

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE