Trang chủ     Tin tức  -  Văn bản pháp luật - Cấp nước

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Ngày đăng tin: 26/02/2018

Trích dẫn:

QCVN 08-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, sửa đổi QCVN 08:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải về file đính kèm: QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Tin cùng chủ đề

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT

QCVN 08-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, sửa đổi QCVN 08:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế...

Ngày đăng: 26/02/2018 Xem chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất QCVN 09-MT:2015/BTNMT

QCVN 09:2015-MT/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất biên soạn, sửa đổi QCVN 09:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ...

Ngày đăng: 26/02/2018 Xem chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm - QCVN 09:2008/BTNMT

QCVN 09:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số .../2008/QĐ-BTNMT...

Ngày đăng: 21/12/2013 Xem chi tiết

  Sản phẩm nổi bật

NƯỚC ĐÓNG CHAI BIWASE


PHÂN BÓN CON VOI BÌNH DƯƠNG


GẠCH CON VOI BÌNH DƯƠNGSẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE