Trang chủ     Tin tức  -  Văn bản pháp luật - Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước - QCVN 50:2013/BTNMT

Ngày đăng tin: 23/12/2013

Trích dẫn:

QCVN 50:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình xử lý nước biên soạn, được xây dựng dựa trên QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1-QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chuẩn này quy định ngưỡng nguy hại của các thông số (trừ các thông số phóng xạ) trong bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải, xử lý nước cấp (sau đây gọi chung là quá trình xử lý nước), làm cơ sở để phân định và quản lý bùn thải. Áp dụng đối với các loại bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước, có tên tương  ứng trong Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

1.2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

1.3. Giải thích thuật ngữ 

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.3.1. Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước là hỗn hợp các chất rắn, được tách, lắng, tích tụ và thải ra từ quá trình xử lý nước. 

1.3.2. Hàm lượng tuyệt đối là hàm lượng phần triệu (ppm) của thông số trong bùn thải theo khối lượng. 

1.3.3. Ngưỡng hàm lượng tuyệt đối (Htc) là ngưỡng nguy hại của bùn thải tính theo hàm lượng tuyệt đối. 

1.3.4. Hàm lượng tuyệt đối cơ sở (H) là giá trị dùng để tính toán ngưỡng hàm lượng tuyệt đối (Htc) theo công thức (1). 

1.3.5. Nồng độ ngâm chiết (eluate/leaching) là nồng độ (mg/l) của thông số trong dung dịch sau khi phân tích mẫu bùn thải bằng phương pháp ngâm chiết. Ctc là ngưỡng nguy hại của các thông số trong bùn thải tính theo nồng độ ngâm chiết. 

1.3.6. Số CAS là mã số của hóa chất theo Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ (Chemical Abstracts Service). 

....

Tải về tài liệu tại đây: QCVN 50:2013/BTNMT

Bạn vui lòng ghi rõ nguồn http://www.biwase.com.vn khi sử dụng thông tin từ website này.

Tin cùng chủ đề

Danh mục văn bản pháp lý về môi trường

Ngày đăng: 23/12/2013 Xem chi tiết

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - TT 32/2013/BTNMT

Ngày đăng: 23/12/2013 Xem chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước - QCVN 50:2013/BTNMT

QCVN 50:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình xử lý nước biên soạn, được xây dựng dựa trên QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...

Ngày đăng: 23/12/2013 Xem chi tiết

  Sản phẩm nổi bật

NƯỚC ĐÓNG CHAI BIWASE


PHÂN BÓN CON VOI BÌNH DƯƠNG


GẠCH CON VOI BÌNH DƯƠNGSẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE